หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

วิสัยทัศน์

พันธกิจและวิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

วิสัยทัศน์

“ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี  ยึดวิถีของเศรษฐกิจพอเพียง  ชุมชนพร้อมเพรียงมีส่วนร่วม  หลอมรวมภูมิปัญญา  เน้นการศึกษา  พัฒนาสิ่งแวดล้อม” 

กลยุทธ์

1. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี และกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น

2. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาเสรฐกิจพอเพียง

3. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการพัฒนาสังคมบนพื้นฐานของคุณธรรม

4. ยุทธศาสตร์ส่งเสริมการรักษาความมันคงของรัฐและความสงบสุขของประชาชน

พันธกิจ

1. พัฒนาระบบการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล

2. พัฒนาบุคลากรและการบริหารงานบุคคลของกรมส่งเสริมกาปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บนพื้นฐานหลักคุณธรรม

3. พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

4. พัฒนาและใช้ประโยชน์จากระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

5. นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการส่งเสริมและสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการเมือง การปกครอง ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และความต้องถารของชุมชน

6. พัฒนาระบบการจัดการศึกษาท้องถิ่น โดยยึดหลักคุณธรรมนำความรู้

7. ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการสร้างสังคมอยู่เย็นเป็นสุข มีความสมานฉันท์ โดยส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองในระบอบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

8. สนับสนุนการรักษาความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุขของประชาชน

9. การสนับสนุนการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง