หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานสำคัญขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

องค์ประกอบประกอบด้วย สภาพทั่วไปด้านโครงสร้างพื้นฐาน(ระบบบริการด้านสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐาน) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการเมือง การบริหารประกอบด้วย

1.ข้อมูลทั่วไป

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบสภาตำบลมาก่อน ซึ่งเรียกว่า "สภาตำบลทุ่งวัง" จัดตั้งครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2529 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวังมีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง สำหรับใช้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้โดยสะดวก ซึ่งสำนักงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง หมู่ที่ 13 บ้านม่วงหวาน ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

ดวงตราองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

ดวงตราองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวังเป็นตรา พระพุทธรูปดงแสนตอ ซึ่งแสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ ความศรัทธาในพระพุทธศาสนาและมีความร่มเย็น วแดล้อมไปด้วยธรรมชาติ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง มีพื้นที่ 78.73 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 1 ตำบล 15 หมู่บ้านของอำเภอสตึก

1.ลักษณะที่ตั้งและอาณาเขตการปกครอง

(1)ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ ตั้งอยู่ทางทิศเหนือของจังหวัดบุรีรัมย์ หางจากอำเภอสตึก 15 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดบุรีรัมย์ 57 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพมหานครโดยทางรถยนต์ตามถนนหมายเลข 2 ถนนมิตรภาพ ประมาณ 416 กิโลเมตร

(2)พื้นที่

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง มีพื้นที่รับผิดชอบทั้งหมด 78.73 ตารางกิโลเมตร หรือเท่ากับ 48,988 ไร่

(3)อาณาเขตติดต่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวังมีอาณาเขตติดต่อดังนี้

ทิศหนือ จด ตำบลท่าม่วง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันออก จด ตำบลกระโพธิ์ อำเภอสตึก จังหวัดสุรินทร์

ทิศใต้ จด ตำบลกระสัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

ทิศตะวันตก จด ตำบลสระแก อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

2.ประชากร

ตำบลทุ่งวัง มีประชากรทั้งสิ้น 8,271 คน แบ่งเป็นชาย 4,169 คน หญิง 4,144 คน จำนวนครัวเรือน 2,131 ครัวเรือน(ข้อมูล ณ 11 มิถุนายน 2562)

หมู่ที่ ชื่อหมู่บ้าน ประชากรชาย ประชากรหญิง จำนวนครัวเรือน
1 บ้านทุ่งวัง 388 426 207
2 บ้านหนองแวง 345 338 183
3 บ้านคุ้มบ้านต่ำ 589 551 293
4 บ้านกอก 194 166 80
5 บ้านค้อ 227 228 133
6 บ้านหนองทัพค่าย 320 305 145
7 บ้านตาลอง 338 345 162
8 บ้านสมหวัง 268 244 144
9 บ้านดอนแก้ว 253 261 139
10 บ้านยางงาม 221 209 96
11 บ้านโคกอะโตด 272 267 146
12 บ้านหนองเกาะน้อย 137 138 88
13 บ้านม่วงหวาน 148 184 77
14 บ้านโนนสะอาด 65 70 47
15 บ้านตุงเวียง 414 412 191
รวม 4,169 4,144 2,131

3.แผนที่แสดงอาณาเขตการปกครอง

pantee

 2.โครงสร้างพื้นฐาน

2.1 การคมนาคม การจราจร

2.1.1 ถนน สะพาน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง มีเส้นทางการคมนาคมติดต่อกับอำเภอและจังหวัดใกล้เคียง ซึ่งทำเลที่ต้ังขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง นับได้ว่าเป็นเส้นทางคมนาคมสู่ภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคต่างๆ สามารถสัญจรไปมาได้โดยสะดวก โดยใช้ถนนสาย สตึก-บุรีรัมย์,ร้อยเอ็ด-บุรีรัมย์,บุรีรัมย์-มหาสารคาม,สตึก-สุรินทร์

2.1.2 ทางรถยนต์

-ระยะทางจากกรุงเทพมหานคร-องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง 445 กิโลเมตร

-ระยะทางจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง-จังหวัดบุรีรัมย์ 57 กิโลเมตร

2.1.3 ทางรถยต์(รพช.)ผ่าน 2 สาย ได้แก่

-สายสตึก-โนนจำปา (รับถ่ายโอนจากกรมทางหลวงชนบท)

-สายแยกหน้าโรงเรียนบ้านทุ่งวังผ่านหน้า อบต.ทุ่งวัง-ท่าม่วง(รับถ่ายโอนจากกรมโยธาธิการและผังเมือง)

2.2 ถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

สภาพถนนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ปัจจุบันส่วนมากอยู่ในสภาพความไม่สะดวก

-ถนนลาดยาง 2 สาย ระยะทางรวม 9.9 กิโลเมตร

-ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 90สาย (15 หมู่บ้าน) ระยะทางรวม 11.962 กิโลเมตร

-ถนนหินคลุก 23 สาย ระยะทางรวม 21.5 กิโลเมตร

-ถนนดินเดิม 4 สาย ระยะทางรวม 6.2 กิโลเมตร

(ถนนหินคลุกภายในหมู่บ้านมีจำนวนไม่ครบทุกเส้นทาง ที่เหลือส่วนใหญ่เป็นถนนลูกรังและถนนดิน)

2.3แม่น้ำ/คลอง ที่ใช้สัญจร ไม่มี

2.4การประปา

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ได้มีน้ำประปาระบบผิวดินบริการประชาชนในเขตตำบลทุ่งวังทั่วถึงทุกหมู่บ้าน และได้ดำเนินการซ่อมแซมปรับปรุงระบบประปาผิวดินในหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน

2.5การไฟฟ้า

ปัจจุบันการดำเนการจ่ายไฟฟ้าให้กับประชาชนใเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวังอยู่ในความรับผิดชอบและดำเนินงานโดย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอสตึก โดยจ่ายกระแสไฟฟ้าภานในเขตตำบลทุ่งวังและตำบลใหล้เคียง เพื่อจ่ายให้กับบ้านเรือนที่อยู่อาศัย ธุรกิจ การบริการ อุตสาหกรรมและหน่วยงานราชการ เป็นต้น

2.6การสื่อสาร

ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ไม่มีโทรศัพท์แบบคู่สายขององค์การโทรศัพท์มาให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งในปัจจุบันประชาชนได้ใช้โทรศัพท์ของระบบ ทีโอที มาทำการติดตั้งให้และประเภทมีผู้ดูแล ซึ่งก็ไม่เพียงพอต่อความต้องการของประชาชน และก็มีประเภทโทรศัพท์มือถือ(โทรศัพท์เคลื่อนที่) ส่วนใหญ่จะมีใช้ในกลุ่มของผู้มีฐานะทางสังคมเท่านั้น

-จำนวนโทรศัพท์ส่วนบุคคลในพื้นที่ จำนวน 6 หมายเลข

-จำนวนโทรศัพท์สาธารณะในเขตพื้นที่ จำนวน 30 หมายเลข

-จำนวนโทรศัพท์ส่วนราชการ จำนวน 14 หมายเลข

2.7การไปรษณีย์

ในเขตองค์กาสรบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง มีระยะทางสัญจรไปมา 10 กิโลเมตร ซึ่งหน่วยงานราชการส่วนใหญ่ยังคงตั้งอยู่ในเขตใกล้เคียงอำเภอสตึก ปัจจุบันการบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ได้รับการบริการเรื่องของการไปรษณีย์โทรเลขสาขาย่อย มาติดตั้งในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวังเพื่อให้บริการประชาชนในเขตตำบลและประชาชนบริเวณใกล้เคียง(เฉพาะไปรษณียากร)

2.8ด้านระบบเสียงตามสาย

หอกระจายข่าวขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง สามารถให้บริการข่าวสารให้กับประชาชนได้ประมาณ ร้อยละ 100

2.9หน่วยงานที่มีข่ายวิทยะสื่อสารในพื้นที่

-องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

-จุดสกัดองค์การบริหารส่วนตำบล ของสถานีตำรวจชุมชนตำบลทุ่งวัง

2.10ลักษณะการใช้ที่ดิน

ลักษณะการใช้ที่ดินของราษฎรในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวังมีดังนี้

พื้นที่ จำนวน ไร่      
พื้นที่พักอาศัย                                                         2,649

พื้นที่พาณิชยกรรม

27
พื้นที่ตั้งหน่วยงานของรัฐ 27 
สวนสาธารณะ/นันทนาการ 100 
พื้นที่เกษตรกรรม  2,500 
พื้นที่อุตสาหกรรม  20
พื้นที่ตั้งสถานศึกษา  102
พื้นที่ว่าง  800 

             

                    


3.ด้านเศรษฐกิจ

3.1โครงสร้างทางเศรษฐกิจ/รายได้ประชากร

ลักษณะการประกอบอาชีพของประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวังโดยทั่วไปประกอบด้วยอาชีพเกษตรกรรมและรับจ้าง ในพื้นที่ส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเกษตรกรรม เช่น

-การเกษตรกรรม ได้แก่ ทำไร่ ทำนา ทำสวนผลไม้ ปลูกผัก ปลูกยางพารา ปลูกไม้ยูคา

-ร้านขายของชำ

-ปศุสัตว์ ได้แก่ เลี้ยงไก่ เลี้ยงไกฟาร์ม โค กระบือ เป็ด สุกร 

-การบริการ

-อื่นๆ

3.2ด้านด้านเกษตรกรรม

ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางการเกษตร ในพื้นที่ทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ประกอบด้วยอาชีพเกษตรกรรมประมาณร้อยละ 90 ประกอบอาชีพ ปศุสัตว์ร้อยละ 2 ประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละ 5 และประกอบอาชีพรับราชการร้อยละ 3

3.3การพาณิชยกรรม/การบริการ

การพาณิชย์ส่วนใหญ่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ไม่มีแหล่งเงินกู้หรือแหล่งเงินทุนตั้งอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ส่วนใหญ่แล้วมาจากธนาคารที่อยู่ในอำเภอสตึก และนอกจากนี้เป็นของนายทุน ซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยค่อนข้างสูง สถานประกอบการพาณิชยกรรมและบริการเช่น

3.1.1สถานประกอบการ ด้านพาณิชยกรรม

ประเภท จำนวน/แห่ง 
สถานบริากรน้ำมัน                                    3
ตลาดสด -
ร้านค้าทั่วไป 89
ร้านขายวัสดุ 3
ร้านซ่อมรถ 5
ร้านเสริมสวย 2

3.1.2สถานประกอบการ เทศพาณิชย์

ประเภท                                              

จำนวน/แห่ง   

โรงฆ่าสัตว์ -
สถานธนานุบาล -

3.1.3สถานประกอบการ ด้านบริการ

ประเภท                                         จำนวน/แห่ง 

โรงแรม

-
ธนาคาร -
สถานที่จำหน่ายอาหารตาม พรบ. สาธารณสุข

 3.4 การอุตสาหกรรม

ลักษณะอุตสาหกรรมในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง โดยส่วนใหญ่แล้วยังคงเป็นอุตสาหกรรมขนาดย่อมหรืออุตสาหกรรมในครัวเรือน อุตสาหกรรมที่ประกอบอยู่ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวังได้แก่

ประเภท                                              จำนวน/แห่ง   
โรงสีข้าว 17
อุตาสาหกรรมครัวเรือน 2
กลุ่มผลิตปุ๋ยชีวภาพฯ 2
กลุ่มอาชีพชุมชน 4

 3.5การท่องเที่ยว

ในปัจจุบันในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ไม่มีแหล่งหรือสถานที่เหมาะสมที่จะปรับปรุงใช้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวได้ และองค์การบริหารส่วนตำบลกำลังดำเนินการที่จะปรับปรุงหนองน้ำบ้านหนองทัพค่าย บ้านหนองเกาะน้อย หมูที่ 12 และวัดโนนสูงทุ่งสว่าง(งานนมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ)ให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีพื้นที่ ประมาณ 20-80 ไร่เหมาะสำหรับปรับปรุงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวทั้งในปัจจุบันแลในอนาคต ซึ่งเป็นที่พัฒนาอาชีพเสริมรายได้ คือการทอเสื่อกก ของบ้านหนองเกาะน้อยตลอดจนเป็นที่พักผ่อนและออกกำลังกายสำหรับประชาชน

3.6การปศุสัตว์

สำหรับการปศุสัตว์ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ประชาชนส่วนใหญ่จะประกอบอาชีพเลี้ยงสัตว์ ได้แก่ โค กระบือ สุกร เป็ด และไก่

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง