หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

ประวัติ

ประวัติความเป็นมา


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง เดิมเป็นการปกครองส่วนท้องถิ่นแบบสภาตำบลมาก่อน ซึ่งเรียกว่า "สภาตำบลทุ่งวัง" จัดตั้งครั้งแรกเมื่อปีพ.ศ.2529 ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย และต่อมาเมื่อมีพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงฐานะของสภาตำบลเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2540 จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวังมีอาคารสำนักงานเป็นของตนเอง สำหรับใช้บริการประชาชนที่มาติดต่อราชการได้โดยสะดวก ซึ่งสำนักงานดังกล่าวตั้งอยู่ที่ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง หมู่ที่ 13 บ้านม่วงหวาน ตำบลทุ่งวัง อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง