หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

สำนักปลัด

 • thumbnail

  นางสาวกุลฐรัตน์ มั่งคั่ง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง รักษาราชการแทน หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  นายปองพล ไชยชุม

  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวสุธีรัตนกานธ์ เหล็กศรี

  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ

 • thumbnail

  นางชญานิน นิกูลรัมย์

  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปราณี ศรีเจริญ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางกัญญาณัฐ ทุมมาศ

  เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายพิพัฒน์ บุญมี

  เจ้าพนักงานป้องกันฯปฎิบัติงาน

 • thumbnail

  นายสุธิน กันหา

  พนักงานขับรถยนต์

 • thumbnail

  - ว่าง -

  นักการ

 • thumbnail

  -ว่าง-

  คนงาน

 • thumbnail

  -ว่าง-

  คนงาน

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง