หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

หัวหน้าส่วนราชการ

 • thumbnail

  นายสุนทร สังฆพันธ์

  ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง โทร. 0817901238

 • thumbnail

  นางสาวกุลฐรัตน์ มั่งคั่ง

  รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง โทร. 061-1645549

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิกา พันธ์งาม

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม โทร. 085-7527880

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองคลัง

 • thumbnail

  ว่าง

  หัวหน้าสำนักปลัด

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองช่าง

 • thumbnail

  นางสาวเบญญาภา ชินรัมย์

  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม โทร. 095-5165580

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการเกษตร

 • thumbnail

  -ว่าง-

  ผู้อำนวยการกองสาธารณสุข

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง