หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

สมาชิกสภาองค์การ

 • thumbnail

  นายประยูร มั่นเฮง

  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง โทร.088-3649403

 • thumbnail

  นางสาวสุภาพ เจริญรัมย์

  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

 • thumbnail

  นายสุนทร สังฆพันธ์

  เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล

 • thumbnail

  นายสุวรรณ์ สายบัว

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ม. 1

 • thumbnail

  นายวิลัย ถะเถิงผล

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ม. 2

 • thumbnail

  นางสุพัตรา ธิธรรมมา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ม. 4

 • thumbnail

  นายสำราญ นาควงค์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ม. 5

 • thumbnail

  นายทองสุข ติมุลา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ม. 7

 • thumbnail

  นางสาวสุภิตา จิตนอก

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ม. 6

 • thumbnail

  นายบุญช่วย วิเศษไธสง

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ม. 8

 • thumbnail

  นายภคพงษ์ กันหาพรม

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ม. 9

 • thumbnail

  นายสายัณห์ บัวผัน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ม. 10

 • thumbnail

  นายทองคำ กาลอินทร์

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ม. 11

 • thumbnail

  นายทองใส นัทธิวัน

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ม. 12

 • thumbnail

  นายพัสกร อินทรี

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ม. 13

 • thumbnail

  นายสุดใจ ศิลา

  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ม. 14

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง