ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9


แผนพัฒนาท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
15 แผนยุทธศาสตร์_(พ.ศ.2561-2564) โหลด
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โหลด
19 การแสดงเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร โหลด
20 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 14 14 โหลด
24 แผนพัฒนาสามปี_(พ.ศ.2560-2562) โหลด