ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9


งบประมาณรายจ่ายประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
16 กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจ านงสุจริต โหลด
18 โหลด
21 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โหลด
22 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ 13 13 โหลด
25 โหลด
29 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
30 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด