ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 02 ข้อมูลผู้บริหาร 13 13 โหลด
2 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 13 13 โหลด
3 01 โครงสร้าง 13 13 โหลด
4 05 ข้อมูลการติดต่อ 13 13 โหลด
5 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 13 13 โหลด
6 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 13 13 โหลด
7 09 Social Network 13 13 โหลด
8 07 เผยแพร่แผนการการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13 13 โหลด
9 21 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 13 13 โหลด
10 11 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน 13 13 โหลด
11 08 Q&A 13 13 โหลด
12 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 13 13 โหลด
13 10 แผนดำเนินงานประจำปี 13 13 โหลด
14 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 13 13 โหลด
15 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 13 13 โหลด
16 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 13 13 โหลด
17 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 13 13 โหลด
18 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 13 13 โหลด
19 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 13 13 โหลด
20 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 13 13 โหลด
21 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 13 13 โหลด
22 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 13 13 โหลด
23 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 13 13 โหลด
24 22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 13 13 โหลด
25 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 13 13 โหลด
26 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 13 13 โหลด
27 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 13 13 โหลด
28 17 E-Service 13 13 โหลด
29 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 13 13 โหลด
30 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 13 13 โหลด
31 14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 13 13 โหลด
32 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 13 13 โหลด
33 06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 13 13 โหลด
34 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 13 13 โหลด
35 03 อำนาจหน้าที่ 13 13 โหลด
36 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 13 13 โหลด