หน้าแรก ITA แบบสอบถามความฯ Facebook Admin webmail เว็บเก่า

-: ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง:-

ทำเนียบบุคลากร องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง

กองการศึกษา ศาสนาฯ

 • thumbnail

  นางสาวกรรณิกา พันธ์งาม

  ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 • thumbnail

  นางสาวจารุณี ทาศรี

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวเพ็ญประภา พูนสุข

  นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววิภาวรรณ แขนรัมย์

  นักสันทนาการชำนาญการ

 • thumbnail

  นางจิดาภา งามสะพรั่ง

  ครูชำนาญการ ศพด.อบต.ทุ่งวัง

 • thumbnail

  นางอาภัสราพร สร้อยจิต

  ครูชำนาญการ ศพด.อบต.ทุ่งวัง

 • thumbnail

  นางรัตนา คู่กระสังข์

  ครูชำนาญการ ศพด.อบต.ทุ่งวัง

 • thumbnail

  นางบัวลิน ศรีธัมมา

  ครูชำนาญการ ศพด.วัดพลาญชัย

 • thumbnail

  นางปทุมมา แสนเมืองใจ

  ครูชำนาญการ ศพด.วัดพลาญชัย

 • thumbnail

  นางบุบผา บุญสม

  ครูชำนาญการ ศพด.วัดพลาญชัย

 • thumbnail

  นายสุเทพ สังโสมา

  ครูชำนาญการ ศพด.วัดพลาญชัย

 • thumbnail

  นางวงเดือน โยยรัมย์

  ครูชำนาญการ ศพด.บ้านโคกอะโตด

 • thumbnail

  นางเพชรา เคนน้ำเที่ยง

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวสุพรรณี ศรีคุณ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางรัตนา ประจวบสุข

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางพรชุม จินดาศรี

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางปิยะวรรณ บุตรวัต

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวสุกัญญา แสงคำ

  ผู้ดูแลเด็ก

 • thumbnail

  นางสาวบุญถิ่น พนมเขต

  ผู้ดูแลเด็ก

                                  

เว็บไซต์ระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง