ศูนย์ข้อมูลข่าวสารราชการ

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7


โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
2 โครงสร้างและการจัดการองค์การบริหารงานส่วนตำบลทุ่งวัง โหลด
สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 สรุปอำนาจหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง โหลด
สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 สถานที่ติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร โหลด
กฎ ระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9


# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
16 กิจกรรมการแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ในการแสดงเจตจ านงสุจริต โหลด
18 โหลด
21 การรายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โหลด
22 แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ 13 13 โหลด
25 โหลด
29 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ประจำปีงบประมาณ 2561 โหลด
30 ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง ประจำปีงบประมาณ 2560 โหลด
แผนพัฒนาท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
15 แผนยุทธศาสตร์_(พ.ศ.2561-2564) โหลด
17 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี(พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) โหลด
19 การแสดงเจตจำนงค์สุจริตของผู้บริหาร โหลด
20 รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 14 14 โหลด
24 แผนพัฒนาสามปี_(พ.ศ.2560-2562) โหลด
การใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
การใช้จ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
แผนการดำเนินงาน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
แผนอัตรากำลัง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
23 แผนอัตรากำลังองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง โหลด
แผนการจัดหาพัสดุ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา และราคากลาง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบสขร
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
9 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร) เดือนเมษายน พ.ศ โหลด
10 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร) โหลด
รายงานข้อมูลรายรับ-รายจ่าย
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
8 รายงานงบการเงินประจำปี พ.ศ.2562 โหลด
11 สรุปผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง(สขร) เดือนมีนาคม พ.ศ โหลด
14 รายงานรายรับ-รายจ่ายปี2561 โหลด
26 รายงานบัญชีข้อมูลรายรับ-รายจ่ายประจำปีงบประมาณ2560 โหลด
รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
27 รายงานงบการเงินปี2560 โหลด
รายงานประชุมสภา
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
3 สมัยสามัญ สมัยที่ 4 โหลด
4 สมัยสามัญ สมัยที่ 3 โหลด
5 สมัยสามัญ สมัยที่ 2 โหลด
6 สมัยสามัญ สมัยที่ 1 โหลด
7 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 โหลด
12 สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 โหลด
รายงานผลตรวจสอบจาก สตง/ป.ป.ช./ป.ป.ท./สถ.
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพอของ อปท.(LPA)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 แบบรายงานผลการประเมิน โหลด
2 แจ้งผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพ 2562 โหลด
28 รายงานติดตามการบันทึกข้อมูลของการประเมินประสิทธิภาพอบต.(LPA)ปี 2560 โหลด
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลการปฏบัติงานประจำปี(Annual Report)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
13 อบรมนโยบายสำคัญ โหลด

งานกองการศึกษา


รายงานการประชุม


รายงานการประชุมสภาท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
รายงานการประชุมหัวหน้าส่วนฯ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด

ข้อมูลข่าวสารอื่นๆ


คู่มือประชาชน
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
37 ทะเบียนพาณิชย์ โหลด
38 ขอใบอนุญาตสิ่งปฏิกูล โหลด
39 ขอใบอนุญาตอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
40 ขออนุญาตจัดตั้งตลาด โหลด
41 ขอต่ออายุสิ่งปฏิกูล โหลด
42 ขอต่ออายุใบอันตรายต่อสุขภาพ โหลด
43 ขอต่ออายุจัดตั้งตลาด โหลด
44 ผู้สูงอายุ โหลด
45 ความพิการ โหลด
46 ผู้ป่วยเอดส์ โหลด
47 การชำระภาษีโรงเรือนที่ดิน โหลด
48 การชำระภาษีป้าย โหลด
49 การชำระภาษีบำรุงท้องที่ โหลด
50 คู่มือประชาชน โหลด
งานเลือกตั้ง
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ(OIT)
# หัวเรื่อง ชั้นวาง แฟ้มที่ ดาวน์โหลด
1 02 ข้อมูลผู้บริหาร 13 13 โหลด
2 26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 13 13 โหลด
3 01 โครงสร้าง 13 13 โหลด
4 05 ข้อมูลการติดต่อ 13 13 โหลด
5 35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 13 13 โหลด
6 34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 13 13 โหลด
7 09 Social Network 13 13 โหลด
8 07 เผยแพร่แผนการการจัดซ์้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 13 13 โหลด
9 21 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2562 13 13 โหลด
10 11 รายงานการกำกับติดตามการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน 13 13 โหลด
11 08 Q&A 13 13 โหลด
12 12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี 13 13 โหลด
13 10 แผนดำเนินงานประจำปี 13 13 โหลด
14 33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 13 13 โหลด
15 32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น 13 13 โหลด
16 31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี 13 13 โหลด
17 30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต 13 13 โหลด
18 29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 13 13 โหลด
19 28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 13 13 โหลด
20 27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 13 13 โหลด
21 25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 13 13 โหลด
22 24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 13 13 โหลด
23 23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน 13 13 โหลด
24 22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ 13 13 โหลด
25 20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 13 13 โหลด
26 19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน 13 13 โหลด
27 18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 13 13 โหลด
28 17 E-Service 13 13 โหลด
29 16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 13 13 โหลด
30 15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 13 13 โหลด
31 14 คู่มือมาตรฐานการให้บริการ 13 13 โหลด
32 13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 13 13 โหลด
33 06 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง 13 13 โหลด
34 04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 13 13 โหลด
35 03 อำนาจหน้าที่ 13 13 โหลด
36 แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ 9.1 ข้อมูลพื้นฐาน 13 13 โหลด