หมู่บ้านโอท็อปนวัตรวิถี บ้านคุ้มบ้านต่ำ

นมัสการหลวงพ่อใหญ่ดงแสนตอ  ชมวิถีชีวิต  ผลิตภัณฑ์จากชุมชน  ม.๓ บ้านคุ้มบ้านต่ำ  ต.ทุ่งวัง  อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์