หมู่บ้านโอท็อปนวัตรวิถี ม.๓

หมู่บ้านโอท็อปนวัตรวิถี  ม.๓ บ้านคุ้มบ้านตำ  ต.ทุ่งวัง  อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์