หมู่บ้านโอท็อปนวัตรวิถี

หมู่บ้านโอท็อปนวัตรวิถี  บ้านตาลอง ม.๗ ต.ทุ่งวัง  อ.สตึก  จ.บุรีรัมย์