ประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา

ประชาสัมพันธ์ อบต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ รับโอน(ย้าย) พนักงานส่วนตำบล จำนวน 6 อัตรา ดังนี้

1.นักบริหารงานคลัง(ผู้อำนวยการกองคลัง) จำนวน 1 อัตรา

2.นักบริหารงานช่าง(ผู้อำนวยการกองช่าง) จำนวน 1 อัตรา

3.นักบริหารงานการเกษตร(ผู้อำนวยการกองส่งเสริมเกษตร ) จำนวน 1 อัตรา

4.นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา

5.เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

6.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา

ท่านใดมีความประสงค์สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ อบต.ทุ่งวัง อ.สตึก จ.บุรีรัมย์ หมายเลขโทรศัพท์.0 4419 4624

เอกสารเพิ่มเติม