คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

คู่มือการปฏิบัติงาน  เรื่องการมอบอำนาจให้ปฏิบัติราชการแทน

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งวัง  อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์

เอกสารเพิ่มเติม