รายงานผลการเข้าร่วมอบรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะใช้งานโปรแกรมแนะนำอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนแบบอัตโนมัติ(ThaiSchoolLUNCH)และโปรแกรมบันทึกแลคัดกรองการเจริญเติบโต

เอกสารเพิ่มเติม