การประชุม คกก. พัฒนาอบต.ทุ่งวังและประชาคมระดับตำบลเพื่อนำปัญหาความเดือดร้อนความต้องการของประชาชนตำบลลทุ่งวังบรรจุในแผนฯ 27/11/63