โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก2564ครั้งที่3 หมู่2หมู่10หมู๋11